Ко­лись у да­ле­ко­му 1918 ро­ці пі­сля мит­тє­во­го взят­тя Ка­те­ри­но­сла­ва пер­ша г­е­ро­їч­на  Укра­їн­ська пов­стан­ська армія пря­му­ва­ла міс­том. Ми­на­ючи бі­ля то­ді ще н­е­до­бу­до­ва­ної тка­ць­кої фаб­ри­ки, Бать­ко Мах­но не­спо­ді­ва­но зу­пи­нив ко­ня, уваж­но о­зир­нув­ся нав­ко­ло, та го­ло­сно про­мо­вив: "Осьо ту­то­чки ми бу­де­мо пи­ти, гу­ля­ти та свят­ку­ва­ти пе­ре­мо­гу!"

	Прой­шло ба­га­то ро­ків, та сьо­год­ні са­ме на цьо­му міс­ці (вул. Гоп­нер 4-а), на­щад­ка­ми Нес­то­р­а Іва­но­ви­ча ви­ко­ну­ють­ся ці іс­то­рич­ні сло­ва.

	Мах­но­ПАБ - це центр без­влад­дя, в яко­му вті­ле­ні ідеї по­чат­ку двад­ця­то­го с­то­літ­тя.

	Мах­нов­ськ­ий рух ра­зом з за­клад­ом прий­має ма­со­ві обер­ти, з кож­ним днем все біль­ше лю­дей пр­о­хо­дят­ь та­єм­ну по­свя­ту у мах­нов­ці та от­ри­му­ють осо­бис­ту кар­тку, а най­таєм­ні­ши ма­ють мож­ли­ві­сть от­ри­ма­ти кар­тку мах­нов­сько­го сот­ни­ка.

	Усі мах­нов­ці (особ­ли­во сот­ни­ки) ма­ють мож­ли­ві­сть бра­ти уча­сть у всіх сп­е­ці­аль­них про­по­зи­ці­ях від Мах­но­ПАБ.

	Бать­ко Мах­но став зна­ме­ни­тий біль­шою мі­рою не зав­дя­ки сво­єму вій­сько­во­му та­ла­нту ко­заць­ко­го ота­ма­на, а тим, що пер­шим вті­лив у жит­тя прин­ци­пи анар­хій­но­го сус­піль­ства у рід­но­му Гу­ляй­по­лі, ство­рив­ши пов­но­цін­ну се­лян­сько-анар­хіч­ну дер­жа­ву. Так са­мо усі справ­деш­ні мах­нов­ці за­кла­ду за­до­во­ле­ні тим, що на­справ­ді мо­жу­ть по­да­ру­ва­ти час­тин­ку то­го віль­но­го ду­ху справж­ньої ре­во­лю­ції та не книж­ко­во­го анар­хіз­му.

АГАТА КРИСТИ cover party

03 Грд 19:00

_gqec4sjrmm

Погружаемся в атмосферу декаданса вместе с любимыми песнями! Агата Кристи - нечто особенно для всех нас. Их песни наполнены взрывом, бешеными образами, невероятными текстами, бесконечной иронией и депрессией. И именно за это мы их любим. На сцене: проект "CODA" https://vk.com/project_coda • Стоимость билетов: по предпродаже - 40 грн, в день концерта - 60 грн, Бронь столов: (097) 785-21-72


Indie night: The Outland & Lemon Unicorn

04 Грд 19:00

Ys_dflpnrkw

Инди-рок с двумя интересными командами, которые обладают собственным стилем звучания: • Lemon Unicorn https://vk.com/lu_dp • The Outland https://vk.com/the_outland Слушаем авторскую программу и кавера на всеми любимые Foals, Kasabian, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Radiohead, Muse, Blood red shoes и др. Билеты: первые 10 шт по 30 грн остальные предпродажные - 40 грн в день концерта - 60 грн Заказ столиков: (097) 785-21-72


Макс Кідрук | Презентація трилера ЗУМС

05 Грд 19:00

Oogzqmvaxn0

Презентація відбудеться 5-го грудня в "Підпіллі Махно" (вул. Магдебурзького права, 4А) о 19.00. Придбати квиток можна в "МахноПАБ" (вул. Магдебурзького права, 4А), або написавши сюди. Вартість квитка: до 5-го грудня - 30 грн; 5-го грудня - 40 грн. Успіхів! І нехай фортуна буде на Вашому боці????

Показати всі